Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Innovation R.E.A. Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


 
1.    Bevezetés:

Az Innovation R.E.A. Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 24/B. 4. em. 14.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-333498), mint adatkezelő (Társaság vagy Adatkezelő) az http://innovacioingatlan.hu/ weboldal működtetése során, és a Társaság munkavállalók adatait kezeli abból a célból, hogy foglalkoztassa őket.

A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (Rendelet vagy GDPR).

Ez az adatkezelési tájékoztató a Rendelet alapján, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) figyelembevételével készült.


Adatkezelő, szolgáltató megnevezése és elérhetőségei:

Cégnév:    Innovation R.E.A. Consulting Kft.
Székhely:    1144 Budapest, Szentmihályi út 24/B. 4. em. 14.
Adószám:    26584685-2-42
Weboldal megnevezése, címe:    http://innovacioingatlan.hu/
Levelezési cím:    1144 Budapest, Szentmihályi út 24/B. 
E-mail:    e.laszlo@innovacioingatlan.hu
Telefon:    +36 20 441 1045


2.    Értelmező rendelkezések:

-    GDPR (lásd fentebb);

-    adatkezelés: Társaságunk, aki a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-    adatfeldolgozó: a Társaságunk által igénybe vett szolgáltató, amely az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-    személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-    az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-    érintett: az a természetes személy, akinek nézve személyes adatot kezelnek;

-    adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

-    címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

-    harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


3.    Az adatkezelés általános irányelvei

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a GDPR, az Infotv. valamint minden további vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel a jelen pont tartalmára:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű és előre közölt célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


4.    Fontos adatkezelési információk

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések célját, jogalapját, érintetteket, az adatkezelési időtartamot külön-külön, a tevékenységeknél jelöljük. Az érintettek jogai a jelen pontban alább részletezzük, mivel azok valamennyi adatkezelési tevékenység tekintetében azonosak.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és alkalmazottai, valamint adatfeldolgozói.

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, azonban ez nem vonja maga után a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Fontos kiemelni, hogy az adatkezelési jogosultság érintett részéről történő visszavonása nem szünteti meg az érintettnek a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségét. 


5.    Munkavállalói és alvállalkozói adatok

Az adatkezeléssel érintettek köre a Társaságnál munkajogi vagy megbízotti jogviszonyban álló alkalmazottak / vállalkozók köre.

Az Adatkezelő az érintett munkavállalók / vállalkozók következő adatait kezeli:
Cél
    A számviteli rend és megfelelő munkajogi szabályok biztosítása.
Jogalap
    Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre
    Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazottak és szerződéses viszonyban álló megbízottak köre.
Adatkezelési időtartam
    A munkajogi jogviszony / megbízási viszony létesítésétől annak megszűnéséig tartó időtartamot követő 50 év..
Adatkezelő
    Innovation R.E.A. Consulting Kft.
Adatfeldolgozók
    Medgyessy Anita EV; Raiffeisen Bank Zrt.
Adattovábbítások
    Medgyessy Anita EV felé a Társaság részére nyújtott könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatás biztosítása érdekében. A Raiffeisen Bank Zrt. felé a pénzforgalmi rend biztosítása érdekében.
Az adatok megismerésére jogosultak
    Az Adatkezelő és alkalmazottjai / megbízottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatok tárolási módja
    Papíralapú és elektronikus
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre Medgyessy Anita EV esetében    Születési név
●    Név
●    Születési hely
●    Születési idő
●    Anyja neve
●    Adóazonosító jel
●    Társadalombiztosítási Azonosító Jel
●    Béradatok
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre Raiffeisen Bank Zrt. esetében    Név, bankszámlaszám, munkabér összege.

6.    Azonosítás

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás előfeltétele az érintett magánszemélyek azonosítása.

Cél
    A jogügyletek biztonságának erősítése és a pénzmosás megelőzése.
Jogalap
    Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre
    Társaság ingatlanközvetítési szolgáltatásait igénybevevő magánszemélyek és az egyes vállalkozások magánszemély tényleges tulajdonosai és ügyvezetői.
Adatkezelési időtartam
    Az üzleti kapcsolat megszűnését követő 10. év végéig.
Adatkezelő
    Innovation R.E.A. Consulting Kft.
Adattovábbítások
    Pénzmosás és / vagy terrorizmus finanszírozás gyanúja esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
Az adatok megismerésére jogosultak
    Az Adatkezelő és alkalmazottjai / megbízottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatok tárolási módja
    Papíralapú és elektronikus
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre a Nemzeti Adó- ás Vámhivatal felé    Az személyi okmányok (vezetői engedély, útlevél, személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, lakcím igazolvány, állandó tartózkodási kártya, ideiglenes tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás, tartózkodási engedély, tartózkodási kártya) fénymásolata és az azokon szereplő valamennyi adat.


7.    Szolgáltatás nyújtása

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás feltétele, hogy az érintett magánszemélyek az alábbi személyes adataikat előzetesen megadják az Adatkezelőnek.

Cél
    A Társaság szolgáltatásainak nyújtása.
Jogalap
    Szerződés teljesítése.
Érintettek köre
    Társaság ingatlanközvetítési szolgáltatásait igénybevevő magánszemélyek és az egyes vállalkozások magánszemély tényleges tulajdonosai és ügyvezetői.
Adatkezelési időtartam
    Az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5. év végéig.
Adatkezelő
    Innovation R.E.A. Consulting Kft.
Adatfeldolgozók    Adatkezelő megbízottjai.
Adattovábbítások
    Adatkezelő megbízottjai részére.
Az adatok megismerésére jogosultak
    Az Adatkezelő és alkalmazottjai / megbízottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatok tárolási módja
    Papíralapú és elektronikus
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre Adatkezelő megbízottjai felé    Az eladni / megvásárolni és / vagy bérbe adandó / bérbe veendő ingatlan adatai és ennek ellenértéke, valamint az érintettek személyes adatai (név, anyja neve, lakcíme).

8.    Számlázás

Az Adatkezelőt az általa nyújtott szolgáltatás kapcsán az igénybevevő felé számlaadási kötelezettség terheli, amely alapján Adatkezelő saját maga állít ki kézi számlát és egyidejűleg igénybe veszi a számlázó programot üzemeltető Infotéka Kft. (10518546-2-41, 1138 Budapest Váci út 161.),valamint a könyvelését lebonyolító Medgyessy Anita EV szolgáltatásai, illetőleg a banki műveleteket kezelő Raiffeisen Bank Zrt. közreműködését köteles igénybe venni, amely szervezetek saját jogon adatkezelő szervezetnek minősülnek.

A számlázási adatok tárolási módja elektronikus:

Az Adatkezelő a számlázás körében az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

-    Név;
-    Lakcím;
-    bankszámlaszám;
-    a szolgáltatás ellenértéke.

Cél
    Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Jogalap
    Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre
    A Társaság szolgáltatásait igénybevevők köre, és a Társasággal szerződésese jogviszonyban álló egyéb megbízottak.
Adatkezelési időtartam
    A számlakiállítást követő 8. év végéig.
Adattárolás időtartama törlést követően
    Az adatokat az adatkezelési időtartam lejáratát követően azonnal töröljük.
Adatkezelő
    Innovation R.E.A. Consulting Kft.
Adattovábbítás
    Infotéka Kft.; Raiffeisen Bank Zrt.
Az adatok megismerésére jogosultak
    Az Adatkezelő és alkalmazottjai / megbízottjai; az adatfeldolgozók és alkalmazottjaik.
Az adatok tárolási módja
    Papíralapú és elektronikus
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs


9.    Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott fenti weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Cél
    Többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Jogalap
    A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Érintettek köre
    A weboldalak látogatói.
Adatkezelő
    nincs
Az adatok megismerésére jogosultak
    A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja
    Elektronikus
Adattovábbítás
    nincs
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs


Google Analytics
Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. 

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

10.    Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltatók:

Cégnév:    Paszinger Zoltán László EV 
Székhely:    2146 Mogyoród Fóti út 37.

Telefon:    +36 30 996 1126
E-mail:    hosting@hosting55.com

Cégnév:    Google Inc.
Székhely:    Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok

Az érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Cél
    A weboldal működésének biztosítása.
Jogalap
    az érintett személy hozzájárulása.
Érintettek köre
    A weblapot meglátogató érintettek.
Az adatok köre
    Az érintett által megadott személyes adatok.
Adatkezelő
    A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak
    A Társaság és alkalmazottjai.
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése    Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatok tárolási módja
    Elektronikus
Adattovábbítás
    nincs
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs

Pénzforgalmi szolgáltató

Az érintett által teljesített fizetési műveleteket a jelen pont szerinti pénzforgalmi szolgáltató által biztosított fizetési rendszerek bonyolítják a Társaság fizetési számláira vonatkozóan. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a pénzforgalmi szolgáltatók munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Cégnév:    Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely:    1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Telefon:    +36/80 488 588
E-mail:    informacio@raiffeisen.huCél
    Az Adatkezelő által bonyolított pénzforgalom biztosítása.
Jogalap
    Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre    Munkavállalók.

Az adatok köre    Az érintett neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma és az általa és / vagy részére teljesített összeg.

Adatkezelő
    A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak
    A Társaság és alkalmazottjai, valamint a pénzforgalmi szolgáltató és alkalmazottjai
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése    A Társaság működésének végéig. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli.
Az adatok tárolási módja
    Elektronikus
Adattovábbítás
    nincs
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs

Számlázás:

A Társaság a számviteli rend betartása érdekében számlázási szolgáltatást vesz igénybe az alábbi gazdasági társaságtól. A szolgáltatás igénybevételekor a számlázó programot üzemeltető vállalkozás az Adatkezelővel kötött megállapodás teljesítése érdekében kezeli az érintettek személyes adatait:


Cégnév:    Infotéka Kft.
Székhely:    1138 Budapest, Váci út 161. 1. em. 1.
Telefon:    +36 30 278 5676
E-mail:    info@infoteka.hu


Cél
    A számviteli rend betartása.
Jogalap
    Az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése.
Érintettek köre
    Munkavállalók.
Az adatok köre
    Az érintett neve, címe, bankszámlaszáma; és az érintett által és / vagy részére az Adatkezelő felé és / vagy által teljesített díj összege.
Adatkezelő
    A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak
    A Társaság és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése    A számla kiállítását követő 8. év vége.

Az adatok tárolási módja
    Papíralapú és elektronikus
Adattovábbítás
    nincs
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs


Számvitel:

A Társaság a számviteli rend betartása érdekében könyvelési szolgáltatást vesz igénybe az alábbi gazdasági társaságtól. A szolgáltatás igénybevételekor a könyvelő az Adatkezelővel kötött megállapodás teljesítése érdekében kezeli az érintettek személyes adatait:Cégnév:    Medgyessy Anita EV
Székhely:    2143 Kistarcsa, Terézia utca 40.
Telefon:    +36 30 278 5676
E-mail:    medgyessy.anita@gmail.com
Cél
    A számviteli rend betartása.
Jogalap
    Az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése.
Érintettek köre
    Munkavállalók.
Az adatok köre
    Az érintett neve, címe, bankszámlaszáma; és az érintett által és / vagy részére az Adatkezelő felé és / vagy által teljesített díj összege.
Adatkezelő
    A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak
    A Társaság és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése    A számla kiállítását követő 8. év vége.

Az adatok tárolási módja
    Papíralapú és elektronikus
Adattovábbítás
    nincs
Profilalkotás
    nincs
Automatizált döntéshozatal
    nincs

11.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által által megadott e-mail elérhetőségre az Adatkezelő tájékoztatást küld.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő intézkedik, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 
 
A törléshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 
 
A zároláshoz való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről a Társaság az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 
 
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről  e-mailben tájékoztatja az érintettet.
 


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Társaságot, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. A Társaság az érintett érdekében mindent megtesz a vázolt probléma megoldása iránt.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 


12.    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
-    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
-    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

13.    Vegyes rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben továbbított adatok tekintetében a saját jogon adatkezelők, akik a Társaság érdekében általuk végzett személyes adatkezelésért önállóan tartoznak felelősséggel.
A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. november 23. napjától visszavonásig hatályos. 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az érintettek tájékoztatása a http://innovacioingatlan.hu/ oldalon elhelyezett hirdetmény útján történik a módosítást megelőző legalább nyolc naptári nappal.